Salafisme

Het salafisme is een verzamelterm voor een spectrum aan fundamentalistische stromingen binnen de soennitische islam. Deze stromingen zijn gericht op morele ‘heropvoeding’ en ‘zuivering’ van de geloofsgemeenschap en de maatschappij.

Binnen het salafisme worden globaal drie richtingen onderscheiden. Het a-politiek salafisme legt via prediking de nadruk op het persoonlijke religieuze leven en de afzondering van de niet-islamitische samenleving. Het politiek salafisme propageert een grotere maatschappelijke betrokkenheid en heeft een sterker politiek engagement. Deze substroming richt zich actief op het bereiken van haar religieus geïnspireerde politiek-maatschappelijke doelen via prediking. De meest extreme vorm is het jihadi-salafisme. Kenmerkend voor deze substroming, die een van de belangrijkste componenten vormt van het huidige gewelddadige jihadisme, is het verketteren van andersgelovigen en de goedkeuring van het gebruik van geweld. Binnen het jihadi-salafisme wordt ook prediking ingezet.

Dynamisch

Het salafistische spectrum in Nederland is dynamisch. Dit wordt onder meer bepaald door externe factoren zoals de oorlog in Syrië en de toegenomen politieke instabiliteit in het Midden-Oosten. Het uitroepen van het ‘kalifaat’ door ISIS werkt daarbij als een extra katalysator voor een mogelijk groeiende ontvankelijkheid van sommige jonge moslims voor salafistisch gedachtegoed. Sommige salafistische predikers sporen aan tot een grotere maatschappelijke betrokkenheid en een sterker politiek-religieus engagement van Nederlandse moslimjongeren bij de conflicten in Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Wanneer de aandacht voor deze politieke kwesties gepaard gaat met veroordeling en verkettering van andersgelovigen zoals sjiieten en joden, kan sprake zijn van onverdraagzaamheid, aantasting van de democratische rechtsorde en van strafbare uitingen zoals haat zaaien of oproepen tot geweld.

Meer informatie

De NCTV werkt samen met onder andere de AIVD en het ministerie van SZW op het thema salafisme; het ministerie van SZW coördineert. Hieronder staan enkele documenten die meer inzicht geven in het salafisme en het overheidsbeleid op dit onderwerp, en rechts staan links naar meer informatie.