Statelijke dreigingen worden aangepakt

Nederland heeft een open samenleving. We werken graag samen in binnen- en buitenland en dit heeft ons land veel gebracht. Dat koesteren we. Maar de wereld verandert: we zijn afhankelijker geworden van digitale technologie. Economie, geopolitiek en veiligheid raken meer met elkaar verweven. Al deze ontwikkelingen bieden kansen, maar brengen ook risico’s met zich mee voor de nationale veiligheid.

Statelijke actoren stellen hun eigen belangen steeds meer centraal en zijn bereid middelen in te zetten die onze welvaart, stabiliteit en openheid kunnen aantasten. Ze doen dit bewust of onbewust. In beide gevallen spreken we van statelijke dreigingen. Daar willen we onze manier van leven tegen beschermen.

Het kabinet zet in op een integrale, maatschappijbrede aanpak samen met alle publieke en private partners. Hiermee wordt een systematiek en manier van samenwerken ontwikkeld die per casus op maat kan worden gemaakt. Afspraken en maatregelen variëren van preventie tot nazorg. Daarbij wordt gebruik gemaakt van al bestaande initiatieven en samenwerkingsverbanden.

In de kamerbrief Tegengaan statelijke dreigingen d.d. 18 april 2019 staat beschreven hoe we dat doen samen met private en publieke partners. De focus van de aanpak ligt nu op het beschermen van democratische processen en instituties, het tegengaan van ongewenste buitenlandse inmenging via diaspora en bescherming van de economische veiligheid.