Nationale opleidingen voor crisisbeheersing

De NCTV biedt een compleet aanbod van opleidingen, trainingen en oefeningen voor crisisprofessionals en crisisteams van de Rijksoverheid. Die kunnen zich hiermee verder ontwikkelen en kwalificeren in hun rol binnen de nationale crisisorganisatie. Daarnaast biedt het programma de mogelijkheid om kennis te delen en samen te werken met collega’s van verschillende departementen en andere partners in de crisisbeheersing.

Leerprogramma

De NCTV biedt een leerprogramma aan voor individuen en teams. Het programma richt zich op inhoudelijke verdieping en crisisvaardigheden voor verschillende niveaus. Dit varieert van leertrajecten voor diverse rollen van de nationale crisisorganisatie tot het functioneren van teams. Het leerprogramma is een zogeheten leercyclus. Dat betekent dat alle opleidingen uit het leerprogramma een bepaalde cyclus doorlopen: van ervaren en reflecteren tot conceptualiseren en toepassen.

Professionalisering nationale crisisorganisatie

Een kwalitatief goede nationale crisisorganisatie heeft professioneel toegeruste crisisfunctionarissen en een sterk en flexibel (rijksbreed) crisisnetwerk nodig. De minister van JenV moet hiervoor zorgen om de nationale veiligheid te waarborgen. De NCTV focust daarom met opleidingen op de verdere professionalisering van de nationale crisisorganisatie; van dreiging tot nafase. Het gaat met name om bestuurlijke en communicatieve advisering en besluitvorming.

Opleiden, Trainen en Oefenen

De NCTV doet dat door rijkscrisisfunctionarissen adequaat op te leiden, te trainen, te laten oefenen en door te testen, te evalueren en te leren van de lessen. Daarnaast vervult de NCTV een adviserende, faciliterende en innoverende rol voor zowel het ministerie van JenV als de rijkspartners in de crisisbeheersing. Doordat crises steeds diverser en complexer worden, is vooraf niet aan te geven hoe we deze moeten aanpakken. Maar de organisaties en mensen die bezig zijn met een crisis kunnen we wél al aanwijzen. Het is de kunst om de juiste mensen op de juiste crises in te zetten.

Deze functionarissen krijgen een Opleiding, Trainen en Oefenen programma (OTO) aangeboden. Door professionals uit verschillende organisaties, van overheid tot vitale sectoren, op dezelfde manier op te leiden, te trainen en te laten oefenen, ontwikkelen we een gelijke denk- en handelingscultuur en een eenduidig 'esprit de corps'. Tegelijkertijd versterken we hierdoor de basis voor een flexibel netwerk van crisisfunctionarissen en organisaties, waarin iedereen vanuit zijn eigen kennis, expertise en verantwoordelijkheid op een hoogwaardig en gelijk niveau de crisis kan afhandelen.

Het leerprogramma bestaat uit vier niveaus:

 • Niveau 1: Individuele opleidingen
  Dit zijn rolgerichte opleidingen gericht op de ontwikkeling van competenties en verdiepingsmodules.
 • Niveau 2: Teamtrainingen
  Dit zijn trainingen voor een heel team gericht op samenwerking, werkwijze en/of processen, bijvoorbeeld een Adviesteamtraining.
 • Niveau 3: Interne Ketenoefeningen
  Dit zijn trainingen binnen de interne keten, waarbij aansluiting gevonden wordt en waarbij gebruik gemaakt wordt van elkaars output en/of product.
 • Niveau 4: Externe Ketenoefeningen
  Dit zijn oefeningen met (inter)nationale externe partners (zoals de veiligheidsregio’s, vitale sectoren en het bedrijfsleven).