Cybersecurity

De opkomst van moderne informatie- en communicatietechnologie (ICT) heeft de samenleving ingrijpend gewijzigd. Naast de fysieke samenleving is een digitale samenleving ontstaan, waarin we onze bankzaken regelen, inkopen doen en elkaar op tal van platforms tegenkomen.

De toenemende afhankelijkheid van ICT maakt de samenleving en de economie kwetsbaar. Een samenleving zonder internet is nog nauwelijks denkbaar. Om de samenleving en de economie niet te verstoren is digitale veiligheid, of cybersecurity, van vitaal belang.

Wat is cybersecurity

Cybersecurity is het vrij zijn van gevaar of schade veroorzaakt door verstoring of uitval van ICT of door misbruik van ICT. Het gevaar of de schade door misbruik, verstoring of uitval kan bestaan uit beperking van de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de ICT, schending van de vertrouwelijkheid van in ICT opgeslagen informatie of schade aan de integriteit van die informatie.

Nederlandse Cybersecurity Agenda

Op 20 april 2018 heeft minister Grapperhaus de kabinetsbrede Nederlandse Cybersecurity Agenda gepresenteerd. Zeven ambities die omgezet moeten worden in concrete maatregelen die cyberdreigingen het hoofd bieden en Nederland digitaal veilig maken. Nederland moet een noodzakelijke stap vooruit zetten om de vitale belangen van Nederland en de Nederlandse economie te beschermen. De dreiging van beroepscriminelen en statelijke actoren neemt toe en gebruikte aanvallen zijn steeds geavanceerder en complexer. Het kabinet investeert daarom extra in een integrale en dynamische aanpak cybersecurity. In de Nederlandse Cybersecurity Agenda staat welke stappen door de overheid en/of marktpartijen gezet moeten worden.

Cybersecurity Alliantie

Nederland is zeer afhankelijk van digitale infrastructuren en toepassingen. Dit biedt kansen, maar brengt ook risico’s met zich mee. Daarom is publiek-private samenwerking noodzakelijk: cybersecurity bereik je niet alleen. De Cybersecurity Alliantie biedt een netwerk voor partijen om samen te werken aan een digitaal weerbaar Nederland en geeft ze een steun in de rug. Door uitvoering van kortlopende cybersecurityprojecten met een concreet resultaat, door inzicht in en overzicht van het Nederlandse cybersecuritylandschap en door hun netwerk te vergroten.

Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC)

Op 1 januari 2012 is het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) opgericht. Het NCSC bestaat uit een samenwerking van publieke en private organisaties die zich richt op een integrale aanpak van cybersecurity. GovCert, sinds 1 augustus 2011 onderdeel van de NCTV, vormde de basis van het Centrum.

Binnen het NCSC wordt tactische en operationele kennis en expertise uit de publieke en private sectoren bij elkaar gebracht. Op deze manier komt er meer inzicht in ontwikkelingen, dreigingen & trends en kan er meer ondersteuning worden gegeven bij incidentafhandeling en crisisbesluitvorming op het gebied van digitale veiligheid. Het NCSC is het incident response team voor de Rijksoverheid en de vitale sectoren in Nederland, coördineert de operationele aanpak van incidenten met een grote impact voor de Nederlandse samenleving en is Point of Contact voor andere landen en multinationale organisaties op het gebied van cybersecurity.

Cyber Security Raad

Een ander resultaat uit de Nationale Cybersecurity Strategie is de installatie van de Cyber Security Raad (CSR) eind juni 2011.

De raad streeft naar een zo breed mogelijke dekking van invalshoeken op het terrein van cybersecurity. Daarom hebben achttien leden zitting volgens de verdeelsleutel 7-7-4: zeven leden uit de private sector, zeven leden uit de publieke sector en vier leden uit de wetenschap.