Internationale samenwerking

Terrorismedreiging is niet uitsluitend een nationaal probleem. Op het gebied van contraterrorisme werkt de NCTV samen met andere overheden en internationale verbanden zoals de Europese Unie en de Verenigde Naties.

Nederland werkt samen in bilateraal, EU- en multilateraal verband. Niet alleen op het terrein van (potentiële) uitreizigers is operationele informatie-uitwisseling cruciaal. Ook om radicalisering te voorkomen en gewelddadig extremisme tegen te gaan, deelt men opgedane ervaringen met elkaar.

Europese Unie

Nederland maakt zich Europees sterk voor de verdere verbetering van de uitwisseling van informatie tussen EU-lidstaten om terroristen en terroristische reisbewegingen in een vroeg stadium te detecteren, te signaleren en te stoppen. Tijdens het Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie in de eerste helft van 2016 is met prioriteit ingezet op het maken van concrete afspraken over informatiedeling en verbetering van de kwaliteit van informatie en systemen. Deze zijn vervat in een routekaart.

De inzet in EU-verband is daarnaast onder andere gericht op gemeenschappelijke maatregelen om radicalisering te voorkomen. Nederland vraagt daarbij aandacht voor de integrale lokale aanpak van radicalisering en gewelddadig extremisme. Het Radicalisation Awareness Network Centre of Excellence (RAN CoE), gevestigd in Nederland, brengt in dit verband eerstelijns professionals samen om radicalisering te voorkomen, maar kan ook EU Lidstaten en andere landen van advies dienen. Andere initiatieven zoals de Internet Referral Unit, ondergebracht bij Europol, richten zich op het ondermijnen van jihadistische content op internet. Daarnaast worden EU Lidstaten, door onder meer het Europese project SSCAT, ondersteund bij de ontwikkeling van een tegengeluid. Verder wordt er op Europees niveau gewerkt aan een EU-richtlijn terrorismebestrijding, die waarborgt dat terrorisme overal binnen de EU op deze wijze kan worden bestreden.

Global Counterterrorism Forum

Nederland is, samen met Marokko, covoorzitter van het Global Counterterrorism Forum (GCTF), een internationaal samenwerkingsverband om terrorisme te voorkomen en te bestrijden. Daarnaast is Nederland, ook samen met Marokko, binnen het GCTF covoorzitter van de Foreign Terrorist Fighters werkgroep.

In het GCTF staan onderwerpen zoals het tegengaan van gewelddadig extremisme, het creëren van tegenluid en de rol van strategische communicatie, het bevorderen van informatie-uitwisseling tussen landen, het opsporen en voorkomen van terrorismefinanciering, het stoppen van Foreign Terrorist Fighters en re-integratie en rehabilitatie aspecten hoog op de agenda.

Anti-ISIS coalitie

Dezelfde onderwerpen spelen binnen de Anti-ISIS coalitie. Hierin is Nederland militair en diplomatiek actief, onder andere als covoorzitter – samen met Turkije – van de Foreign Terrorist Fighters werkgroep. Tevens participeert Nederland in een werkgroep voor het tegengaan van financieringsstromen richting ISIS en een werkgroep voor het ontwikkelen van een inclusieve narratief ten opzichte van ISIS propaganda. Daarnaast is Nederland actief in de Financial Action Task Force (FATF).