De grootste terroristische dreiging voor Nederland en voor tal van andere landen gaat momenteel uit van jihadistisch terrorisme. Jihadisme vormt een grote bedreiging voor de nationale veiligheid en onze democratie. Het kabinet neemt daarom maatregelen om jihadisme in Nederland te voorkomen en te bestrijden.

Jihadisme is een extreme politieke ideologie die streeft te voldoen aan de als goddelijke ervaren plicht om de islam over de wereld te verspreiden. Dit moet worden bereikt door het voeren van een ‘heilige oorlog’ tegen alle ongelovigen: alles dat vanuit het perspectief van jihadisten afwijkt van de ‘zuivere leer’ moet naar hun mening met geweld bestreden worden.

Jihadisme is niet de islam

Jihadisten claimen de islam om hun overtuigingen en manier van leven met geweld op te leggen aan anderen. Het overgrote deel van de moslims ziet terrorisme als on-islamitisch en heeft er moeite mee dat hun religie in verband gebracht wordt met terrorisme. De ontspoorde ideeën van jihadisten staan ver af van de islam zoals moslims die aanhangen. De overheid vindt het belangrijk om moslims in Nederland niet verantwoordelijk te stellen voor de daden van jihadisten.

Jihadisme versus islamisme

Hoewel het mondiale jihadisme vaak in verband wordt gebracht met de politieke islam - het islamisme - en ook deels op dezelfde bronnen teruggrijpt, vormt jihadisme juist een radicale breuk met het islamisme. Jihadisten uiten veelal harde kritiek op islamistische bewegingen. Zij verwijten islamisten het erkennen van parlementair democratische systemen en het deelnemen aan verkiezingen. Daarmee zouden islamisten de goddelijke wetgeving, de sharia, verloochenen en een vorm van ‘shirk’ (afgoderij) plegen. Dat is een doodzonde voor jihadisten, en reden zich in sterke bewoordingen tegen islamistische stromingen te keren.

Salafisme versus jihadisme

Het salafisme is een verzamelterm voor een spectrum aan fundamentalistische stromingen binnen de soennitische islam. Deze stromingen zijn gericht op morele ‘heropvoeding’ en ‘zuivering’ van de geloofsgemeenschap en de maatschappij. Salafisme staat niet gelijk aan jihadisme; zo keurt een deel van de salafisten geweld af. Wel zijn er zorgen over de mogelijk radicaliserende werking van salafistische prediking.

Integrale aanpak terrorisme

De aanhoudende terroristische dreiging is complex en veranderlijk. Daarom blijft terrorismebestrijding een belangrijk aandachtspunt voor de overheid. In de notitie Integrale aanpak terrorisme staat beschreven hoe alle mogelijkheden worden benut om extremisme en terrorisme te bestrijden en nieuwe aanwas te voorkomen. Van preventie tot repressie, van lokaal tot internationaal. Ook beschermen we onze samenleving door terroristen te vervolgen.

De Integrale aanpak terrorisme werkt de inzet volgens de Nationale Contraterrorismestrategie 2016-2020 uit. De inzet krijgt op vijf manieren vorm: verwerven, voorkomen, verdedigen, voorbereiden en vervolgen. De combinatie van preventieve en repressieve maatregelen staat bekend als de ‘brede benadering’ en wordt al lange tijd in Nederland toegepast.