Terrorismebestrijding

Terrorismebestrijding richt zich op het voorkomen van terroristische aanslagen en het wegnemen van de voedingsbodem voor terrorisme. Daarnaast bereidt de overheid zich voor om de gevolgen van een aanslag in of tegen Nederland – mocht deze plaatsvinden – zo veel mogelijk te beperken.

In Nederland hanteren alle partijen die bij terrorismebestrijding betrokken zijn de volgende definitie van terrorisme:

Terrorisme is het uit ideologische motieven dreigen met, voorbereiden of plegen van op mensen gericht ernstig geweld, dan wel daden gericht op het aanrichten van maatschappijontwrichtende zaakschade, met als doel maatschappelijke veranderingen te bewerkstelligen, de bevolking ernstige vrees aan te jagen of politieke besluitvorming te beïnvloeden.

Repressie en preventie

Terrorismebestrijding in Nederland richt zich niet alleen op de gewelddaden zelf, maar ook op het traject daarvóór. Aan terroristische daden gaat een proces van radicalisering vooraf. Het streven is om radicalisering van groepen en individuen zo vroeg mogelijk te onderkennen, zodat met behulp van persoonsgerichte interventies voorkomen kan worden dat zij terroristisch geweld gaan plegen. Voor degenen die de stap naar geweld al gezet hebben of op het punt staan dit te doen, zijn meer repressieve ingrepen vereist. Deze combinatie van preventieve en repressieve maatregelen staat bekend als de ‘brede benadering’ en wordt al lange tijd met succes in Nederland toegepast.

Soorten terrorisme

Decennia lang kwamen terroristische dreigingen tegen het westen vooral van eigen bodem, bijvoorbeeld van nationaal-politieke groepen als de ETA of de IRA, of van radicale interpretaties van ideologieën als het marxisme (RAF). Tegenwoordig gaat de grootste dreiging uit van een mondiale politiek-religieuze strijd: het jihadisme. Maar ook terrorisme uit andere hoeken, bijvoorbeeld rechtsextremisme, wordt tegengegaan. Het uitgangspunt is dat terrorisme dient te worden voorkomen en bestreden, ongeacht de ideologische achtergrond.

Samenwerking en coördinatie

Bij terrorismebestrijding zijn veel overheidsorganisaties betrokken. Op rijksniveau zijn dat de ministeries en daarnaast zijn diensten zoals AIVD, MIVD, Politie, OM, KMar, IND en Douane actief. Op lokaal niveau spelen gemeenten een belangrijke rol. Ook vindt er afstemming plaats met andere overheden en internationale organisaties, zoals de Europese Unie en de Verenigde Naties. Het feit dat veel spelers actief zijn bij terrorismebestrijding vraagt om samenhang, coördinatie en afstemming. De NCTV coördineert de terrorismebestrijding in Nederland, onder verantwoordelijkheid van de minister van Justitie en Veiligheid.