Strategie Nationale Veiligheid

De overheid wil voorkomen dat de maatschappij ontwricht raakt door een ramp of crisis. Daarom onderzoekt zij onder andere met de Strategie Nationale Veiligheid welke dreigingen de nationale veiligheid in gevaar kunnen brengen en wat we daaraan kunnen doen.

Dit proces verloopt grofweg in 3 stappen:

  1. Het identificeren en analyseren van verschillende soorten rampen, crises en dreigingen: “Wat bedreigt ons en hoe erg is het?” De uitkomsten van deze analyse worden weergegeven in het Nationaal VeiligheidsProfiel (NVP).
  2. Het vaststellen van de benodigde en te ontwikkelen capaciteiten om rampen te voorkomen of de gevolgen te beperken: “Wat doen we al en wat kunnen en moeten we nog meer doen?” De uitkomsten van deze analyse worden weergegeven in het Nationaal CapaciteitenPlan (NCaP).
  3. Het effectueren van te ontwikkelen en versterken capaciteiten in beleid en maatregelen. De implementatie hiervan wordt gedaan door de verantwoordelijke vakdepartementen, het medebestuur en bedrijfsleven.

Deze werkwijze wordt uitgebreider beschreven in de leidraad: ‘Werken met scenario’s, risicobeoordeling en capaciteiten’. Deze wetenschappelijk verantwoorde methode en leidraad is opgesteld door een werkgroep van deskundigen van overheid, kennisinstituten en het bedrijfsleven.

Het Nationaal VeiligheidsProfiel (NVP)

Het Nationaal VeiligheidsProfiel (NVP) biedt een 4-jaarlijks all hazard overzicht van de risico’s van verschillende rampen, crises en dreigingen die onze samenleving mogelijk kunnen ontwrichten. Ook schetst het op hoofdlijnen wat er al wordt gedaan om deze bedreigingen het hoofd te bieden.

Naast thematische- en scenarioanalyses worden technologische, maatschappelijke en internationale ontwikkelingen die een mogelijke bedreiging kunnen vormen voor de nationale veiligheid beschreven. Er wordt ook aangegeven hoe de risico’s zich op middellange termijn kunnen ontwikkelen.

Het NVP is een onafhankelijk rapport dat is opgeleverd door het Analistennetwerk Nationale Veiligheid (ANV) in opdracht van de interdepartementale Stuurgroep Nationale Veiligheid. Het ANV is een breed netwerk van gerenommeerde instituten en organisaties. Het NVP vormt een belangrijke basis voor het Nationaal Capaciteiten Programma.

Het Nationaal Capaciteiten Plan (NCaP)

In het Nationaal Capaciteiten Plan wordt onderzocht wat nodig is om de gevolgen van dreigingen of risico’s zoveel mogelijk te voorkomen, te beperken en er op voorbereid te zijn. Om te kunnen bepalen of Nederland voldoende voorbereid is, is inzage nodig of het huidige palet aan capaciteiten voldoende is. Daarbij komt nadrukkelijk ook de vraag of we in de toekomst voldoende voorbereid zijn op veranderende dreigingssituaties.

Bij veel dreigingsthema’s en capaciteiten zijn meerdere partijen betrokken. In het Nationaal Capaciteiten Plan wordt samengewerkt met alle ministeries, daarbij in belangrijke mate gevoed door het medebestuur (zoals veiligheidsregio’s) en private partners in de vitale infrastructuur. Door deze samenwerking kunnen beschikbare capaciteiten in samenhang worden geïdentificeerd en waar nodig worden versterkt. Daarbij kan ook worden bekeken waar men over en weer gebruik kan maken van elkaars capaciteiten. De individuele partijen blijven verantwoordelijk voor de (keuzes met betrekking tot) het eigen beleidsterrein.

Over de voortgang van de Strategie NV wordt periodiek gerapporteerd aan de Tweede Kamer.