Veiligheidsregio's

Nederland is ingedeeld in 25 veiligheidsregio's. Veiligheidsregio’s zijn verantwoordelijk voor de brandweerzorg, het organiseren van de rampenbestrijding en crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR).

De veiligheidsregio is een vorm van verlengd lokaal bestuur en heeft een (bij de Wet veiligheidsregio’s verplichte) gemeenschappelijke regeling als juridische grondslag. De burgemeesters van de gemeenten die in de veiligheidsregio zijn gelegen, vormen samen het bestuur van de veiligheidsregio. Eén van deze burgemeesters wordt bij Koninklijk Besluit benoemd tot voorzitter van de veiligheidsregio.

De 25 voorzitters van de veiligheidsregio’s vormen samen het Veiligheidsberaad. Het Veiligheidsberaad is een overlegorgaan voor de veiligheidsregio's en daarnaast het aanspreekpunt voor de minister van Justitie en Veiligheid voor het maken van afspraken op het gebied van brandweerzorg, GHOR, rampenbestrijding en crisisbeheersing.

De veiligheidsregio heeft de volgende taken:

  • het inventariseren van risico’s van branden, rampen en crises;
  • het adviseren van het bevoegd gezag over risico’s van branden, rampen en crises;
  • het adviseren van het college van burgemeester en wethouders over de brandweerzorg;
  • het voorbereiden op de bestrijding van branden en het organiseren van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing;
  • het instellen en in stand houden van een brandweer;
  • het instellen en in stand houden van een geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR);
  • het voorzien in de meldkamerfunctie;
  • het aanschaffen en beheren van gemeenschappelijk materieel;
  • het inrichten en in stand houden van de regionale informatievoorziening met het oog op de rampenbestrijding en crisisbeheersing.