Wat doet de NCTV

De NCTV heeft de volgende hoofdopdrachten:

  • Duiden en reduceren van geïdentificeerde dreigingen
  • Bewaken en beveiligen van personen, objecten, diensten en evenementen, alsmede vitale sectoren
  • Zorg dragen voor cyber security
  • Versterken van de weerbaarheid van objecten, personen, structuren en netwerken
  • Optimale crisisbeheersing en crisiscommunicatie

Met het bundelen van deze taken wordt de slagvaardigheid van de overheid vergroot. De NCTV en zijn medewerkers vallen onder de verantwoordelijkheid van de minister van Justitie en Veiligheid. Organisatorisch en beheersmatig is de organisatie van de NCTV ondergebracht bij het ministerie van Justitie en Veiligheid, op vergelijkbare wijze als een directoraat-generaal.

Taken

  • Het identificeren en duiden van dreigingen en risico’s
  • Het bewaken en beveiligen van personen, objecten, diensten en evenementen
  • Het (doen) verhogen van cyber security
  • Het (doen) verhogen van de weerbaarheid van vitale sectoren, burgers, bedrijven, structuren en netwerken
  • Het realiseren van optimale crisisbeheersing en crisiscommunicatie

Missie

De NCTV draagt bij aan een veilig en stabiel Nederland door dreigingen te onderkennen en de weerbaarheid en bescherming van vitale belangen te versterken. Doel is het voorkomen en beperken van maatschappelijke ontwrichting.